عیب یابی پمپ آب به زبان ساده

عیب یابی پمپ آب

پمپ آب مورد استفاده در منازل اغلب نقش یک قهرمان را بازی می کند اما معمولا تا زمانی که به مشکلی برنخوریم ، آنها را فراموش می کنیم. پمپ های آب به نسبت خدماتی که به ما ارائه می دهند از قیمت پایینی برخوردارند اما معمولا جزو ضروریات یک ساختمان به حساب می آیند.

در طول کار با پمپ آب، ممکن است به مشکلات زیادی مانند کم فشاری یا نبود فشار آب، سر و صدای بالا ی پمپ ها، کارنکردن پمپ ها و بسیاری از موارد دیگر برخورد کرده باشید که نیاز به رفع آن داشته باشید. در این مقاله ما سعی کردیم انواع مشکلات و عیب یابی پمپ آب ، را ذکر کنیم.

پمپ آب شامل پروانه نصب شده بر روی حوضینگ و ورودی و خروجی پمپ ها می باشد و در عین حال پمپ ها با یک طراحی ساده به الکتروپمپ متصل می شوند.

مشکل پمپعلت
1- پمپ آب کار می کند ولی هیچ آبی خارج نمی شودمقدار آب در تانک پایین استلوله های آب دچارگرفتگی شده است

لوله های مکش دچار گرفتگی شده اند

در لوله های مکش نشتی هوا وجود دارد

سوراخ شدن منبع دیافراگمی

2-با وجود بسته بودن شیرهای آب پمپ همچنان خاموش و روشن می گرددوجود نشتی آب در لوله کشیوجود نشتی در شیر های آب

خراب شدن پرشرسوئیچ

3- موتور پمپ کارنمیکندخالی بودن تانکر آبولتاژ پایین

نشتی شیرهای آب

خراب شدن پرشر سوئیچ

4-سرو صدای بیش از حد پمپنصب نادرست پمپ آبمحکم نبودن پیچ و مهره ها

ساییده شدن بلبرینگ ها

5- جریان آب ناکافی و نامناسب استوجود نشتی هوا در مکش پمپمسدود شدن استرینر

سیم کشی نامناسب پمپ

6- چکه کردن آبوجود نشتی هوا در بخش مکشوجود نشتی هوا در سیستم های گرمایشی
7- پمپ کار نمی کندخالی بودن تانکر آبوجود نشتی هوا در بخش مکش

گرفتگی بخش مکش پمپ

سوراخ شدن منبع دیافراگمی

از کارافتادن پروانه ها

گرفتگی استرینر